АДРЕС: София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 11, тел: (+ 3592) 8727550, факс: (+ 3592) 9712688, physchem@ipc.bas.bg
РЪКОВОДСТВО: Директор - проф. дхн. Весела Цакова; Заместник Директор - доц. д-р Рашко Рашков; Научен Секретар - доц. д-р Цветина Доброволска; Председател на НС - проф. дхн Цецка Радева

     
55Aniv
55 години Институт по физикохимия >> още ...

webmail WEBMAIL


BG0038
ОП "Развитие на човешките ресурси"

Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, вкл. създаване на нови материали
СЕКЦИИ и ЛАБОРАТОРИИ
Фазообразуване, кристални и аморфни материали
>> още ...
Повърхности и колоиди
>> още ...
Електрохимия и корозия
>> още ...
electron microscopy Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ
>> още ...
XRD Lab Лаборатория по рентгеноструктурен анализ
>> още ...

new lab

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

КОНКУРСИ (обяви и процедури) >> виж...
ДОКТОРАНТИ (обяви и защити) >> виж...
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКОХИМИЯ
“АКАД. Р. КАИШЕВ” КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,Приет на заседание на НС на 18.05.2011 г.
>> виж...
КНИГИ на ИФХ (и учебници) >> виж...
ПУБЛИКАЦИИ на ИФХ (от 1958 ...) >> виж...
BG161
КОНФЕРЕНЦИИ (организирани от ИФХ) >> виж...
ПЕРСОНАЛ (имена, телефони, лични страници) >> виж...
АПАРАТУРА >> виж...
УСЛУГИ >> виж...
КОЛОКВИУМИ >> виж...
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ >> виж...
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ >> виж...
НАУЧЕН СЪВЕТ >> виж...
СЪТРУДНИЧЕСТВО (партньори) >> виж...
 

Inframat

Национална Научна Инфраструктура
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ
С ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, БИО-МЕДИЦИНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА;
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА РЕСТАВРАЦИЯ ИКОНСЕРВАЦИЯ НА АРТЕФАКТИ ОТ МЕТАЛ

Научен и Технически координатор:
Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН
   
Nanophen
SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
Nanoscale phenomena and structures in bulk and surface phases
   

horizon2020
last update: 11.11.2013

ВХОД САМО ЗА СЛУЖИТЕЛИ